Algemene voorwaarden

Definities:

1.1. Piccasobehang: de handelsnaam van de onderneming gespecialiseerd in de verkoop van behang, behangpapier, muurbekleding en aanverwante producten.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Piccasobehang.
1.3. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Piccasobehangen de klant betreffende de aankoop van behang en aanverwante producten.
1.4. Website: de website van Piccasobehang, bereikbaar via www.piccasobehang.nl.

Toepasselijkheid:

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Piccasobehang en de klant.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbod en prijzen:

3.1. Het assortiment van Piccasobehang bestaat uit diverse soorten behang, zoals vliesbehang, fotobehang, vinylbehang, en aanverwante producten zoals behanglijm, behanggereedschap en muurstickers.
3.2. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
3.3. Piccasobehang behoudt zich het recht voor om prijzen en aanbod te wijzigen.

Bestelling en levering:

4.1. De klant kan een bestelling plaatsen via de website of telefonisch.
4.2. Piccasobehang streeft ernaar om bestellingen binnen 3-5 werkdagen te leveren.
4.3. Indien een bestelling vertraging oploopt, zal Piccasobehang de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.4. Levering geschiedt op het door de klant opgegeven adres.

Betaling:

5.1. Betaling dient vooraf te geschieden via de op de website aangegeven betaalmethoden.
5.2. Indien de klant niet tijdig betaalt, is Piccasobehang gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en eventuele schade op de klant te verhalen.

Herroepingsrecht:

6.1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.
6.2. De klant dient in geval van ontbinding de producten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren aan Piccasobehang.
6.3. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. 

Klachten en garantie: 

7.1. Piccasobehang staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden. 
7.2. Klachten over de geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail aan Piccasobehang te worden gemeld.
7.3. Indien de klacht gegrond is, zal Piccasobehang het product vervangen of de klant een passende oplossing bieden.
7.4. Garantie op de geleverde producten is beperkt tot de garantie die door de fabrikant wordt gegeven. 

Aansprakelijkheid:

8.1.Piccasobehang is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Piccasobehang.
8.2. De aansprakelijkheid van Piccasobehang is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aankoop van het betreffende product. 

Overmacht:

9.1. Piccasobehang is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy:

10.1. Piccasobehang verwerkt persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en het privacybeleid van Piccasobehang.

Intellectuele eigendom:

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, het assortiment en de producten berusten bij Piccasobehang of haar licentiegevers.

Toepasselijk recht en geschillen:

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Piccasobehang partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen tussen de klant en Piccasobehang zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Piccasobehang is gevestigd. 

Wijzigingen algemene voorwaarden:

13.1. Piccasobehang behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig en duidelijk op de website gecommuniceerd. 

Contactgegevens:

14.1. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze producten, diensten of deze algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met PiccasoBehang via de volgende gegevens:

E-mail: info@piccasobehang.nl
Telefoon:(020) 210 1445

Slotbepalingen:

15.1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
15.2. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
15.3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.